• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

drogaAż 9 firm złożyło swoje oferty w przetargu ogłoszonym przez Gminę Lubień Kujawski na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaczawka. Najniższą ofertę z kwota 669 tys. zł. złożyła firma DROGBUD Michał Podralski z Dobrzynia nad Wisłą. Zadanie obejmuje przebudowę w/w drogi gminnej o łącznej długości prawie 1 km. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w ramach Funduszu dróg samorządowych – edycja 2019 w wysokości 50% wydatków. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

zlotaklasack

20191108 101908W dniu 7 listopada podczas XI sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni podejmowali uchwały m.in. określające wysokość podatków lokalnych w Gminie Lubień Kujawski w 2020 roku. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o pozostawieniu wszystkich lokalnych podatków tj. rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych na dotychczasowym poziomie. Burmistrz Marek Wiliński dokonując wprowadzenia do przyjmowanych uchwał podobnie jak w roku ubiegłym  podkreślił, że pozostawienie podatków na niezmienionym poziomie było jednym z deklarowanych postulatów wyborczych radnych i burmistrza, który teraz konsekwentnie realizujemy. Na uwagę zasługuje fakt, że podatek rolny w gminie jest jednym z najniższych w województwie.

DJI 0338

Kliknij aby powiększyć

 

BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  6 grudnia 2019r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr 11, godz. 11.00 na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w m²

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

Kwota wadium
w zł

1.

232/171

921

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.400,00

2.140,00

2.

232/172

924

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.500,00

2.150,00

3.

232/173

1089

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.300,00

2.330,00

4.

232/180

899

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.900,00

2.090,00

5.

232/181

898

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.900,00

2.090,00

6.

232/182

1070

WL1W/00062016/2

Kaliska

22.900,00

2.290,00

7.

232/189

905

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.000,00

2.100,00

8.

232/190

906

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.000,00

2.100,00

9.

232/191

1092

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.400,00

2.340,00

10.

232/197

879

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.400,00

2.040,00

11.

232/198

881

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.500,00

2.050,00

12.

232/199

1077

WL1W/00062016/2

Kaliska

23.100,00

2.310,00

13.

232/205

915

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.300,00

2.130,00

14.

232/206

914

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.200,00

2.120,00

15.

232/207

1118

WL1W/00062016/2

Kaliska

24.000,00

2.400,00

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny nieruchomości, doliczony zostanie  podatek VAT
w wysokości  23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 2 grudnia 2019r. z określeniem w tytule przelewu numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób ich zagospodarowania: działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/57/2003 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 lipca 2003r., stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zgodnie z zapisem ww. planu miejscowego dla działek oznaczonych nr 232/205, 232/206, 232/207, 232/199, 232/191, 232/182, 232/173 obowiązująca linia zabudowy wynosi 30 m licząc od granicy terenu dróg gminnych oznaczonych symbolami planu 1KDL oraz 4KDL. W dniu 10 października 2019 r. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr X/75/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie uwzględniał zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
m. in. w zakresie zmniejszenia obowiązującej linii zabudowy. 

W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 lub pod numerem telefonu 54 284 43 34 lub 54 284 43 52.

Link do przetargu na BIP --tutaj--

DJI 0388Trwają prace budowlane związane z budową Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Kaliska. Zadanie za kwotę 139 tys. zł. realizuje firma SK – MEDIKO Sebastian Ilczuk z Miączyna.  Na realizację inwestycji gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 tys. zł. oraz środków funduszu sołeckiego sołectwa Kaliska w kwocie 34 tys. zł. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) jest wykonywana  w wariancie rozszerzonym obejmującym siłownie plenerową, strefę relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw.

FB IMG 1572873355357

Plakat 2019 fb

adaptacjeSzkoła Podstawowa w Kanibrodzie serdecznie zaprasza na spotkanie z pisarką Joanna Fabicką podsumowujące projekt Fundacji Ari Ari pt. Adaptacje. Literatura polska według młodzieży, które odbędzie się dnia 6 listopada 2019 ( środa), godz. 11.30

Program spotkania:
1. Powitanie zaproszonych gości.
2. Joanna Fabicka, pisarka – prezentacja dorobku.
3. Prezentacja projektu pt. Adaptacje. Literatura polska według młodzieży.
4. Przedstawienie teatralne na motywach powieści pt. Rutki Joanny Fabickiej, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie, pod opieką artystyczną Marty Jalowskiej.
5. Wernisaż prac inspirowanych powieścią pt. Rutka, wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie, pod opieką artystyczną Aleksandry Szczodry.
6. Spotkanie autorskie z Joanną Fabicką i promocja książek pisarki ( na spotkaniu jest możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie ).
Zaproszone artystki:
Joanna Fabicka - pisarka i felietonistka z wykształceniem filmoznawcy oraz doświadczeniem montażystki. Debiutowała w 1993 roku tomikiem poezji Bardziej cierpki smak. Jest autorką, między innymi bestsellerowego cyklu książek o dojrzewaniu nastoletniego Rudolfa Gąbczaka i jego dysfunkcyjnej rodzinie. Jej niezwykła powieść pt. Rutka, zdobyła wiele nagród:
* Książka Roku IBbY 2016 ,
* międzynarodowa lista Białych Kruków – The White Ravens 2017,
* nagroda literacka Mała Gryfia 2017 ,
* Złota Lista Fundacji XXI ABC Cała Polska Czyta Dzieciom,
* Nagroda Główna Książka Przyjazna Dziecku przyznawana przez Komitet Ochrony Praw Dzieci.

Marta Jalowska - artystka pracująca z nowymi mediami, filmem i teatrem, współtwórczyni m.in. artystycznego kolektywu TERAZ POLIŻ.
Aleksandra Szczodry - malarka, graficzka, kuratorka, doktor sztuki i współwłaścicielka Galeria 18A w Warszawie (www.aleksandraszczodry.com).

Adaptacje. Literatura polska według młodzieży - to projekt Fundacji Ari Ari, w ramach którego młodzi ludzie pod opieką doświadczonych artystów opracowują swoje pomysły na adaptację polskiej literatury. W efekcie „mistrzowskich warsztatów” powstaje kilkanaście małych opowieści, utrwalonych i upowszechnionych w rozmaitych formach, między innymi jako: filmy, przedstawienia teatralne i wystawy plastyczne.
W programie biorą udział uczniowie różnych szkół, indywidualnie i w grupach twórczych. Grupa uczniów naszej szkoły opracowuje adaptacje teatralne i malarskie na podstawie powieści Joanny Fabickiej pt. Rutka. Scenariusze powstają w formach wybranych przez młodych uczestników, wspieranych na każdym etapie pracy przez swoich mistrzów – artystów. Gotowe projekty będą prezentowane podczas wystaw i pokazów w regionie, w zależności od formy znajdą miejsce w galeriach sztuki, mediach tradycyjnych, czy audiowizualnych.
Program ma zachęcić dzieci i młodzieży do swobodnej ekspresji i poszukiwań, wspierać czytelnictwo oraz rozwijać umiejętności twórcze.
Do udziału w projekcie zostały zaproszone dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.

nckfundacja

 

 

bez tytulu 4d16c

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19 

Numer konkursu LGD: 8/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:


Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP): Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich –
w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe
w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Pełna treść ogłoszenia - pobierz
 
Załączniki:

 

komisjaoDnia 8 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej X Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 4. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior+” w Gminie Lubień Kujawski działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2022.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w m. Beszyn.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski