Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem będzie rewitalizacja miejscowości wiejskich, która będzie uzupełnieniem dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.

W ramach celu ogólnego 2 realizowane jest:

Przedsięwzięcie 2. – Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Cel ogólny 2 jest realizowany poprzez następujące typy operacji:

 • Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.
 • Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.
 • Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 2 Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD dnia 30 maja 2022 ogłosiła konkurs na aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 7.

Termin składania wniosków: od dnia 20 czerwca 2022r. do dnia 11 lipca 2022r.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizacje pozarządowe.

Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 100% w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:

 • pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny, np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych, lodowisk, kręgielni;
 • pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania, np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów, doposażenie lokalnych zespołów lub orkiestr w stroje czy instrumenty.

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, BY MÓC UZYSKAĆ WSPARCIE – 15 PKT

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku.

Więcej informacji o działalności LGD na stronie http://www.kujawiaki.pl/ lub pod numerem telefonu 54 284 66 69.

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij