Podstawowe informacje

Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubień Kujawski jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Saniko” sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubień Kujawski niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 87-880 Brześć Kujawski.
Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubień Kujawski poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
 w 2012 roku osiągnięto poziom 13,89 %
 w 2013 roku osiągnięto poziom 23,10 %
 w 2014 roku osiągnięto poziom 16,35 %
 w 2015 roku osiągnięto poziom 25,12 %
 w 2016 roku osiągnięto poziom 54,74 %
 w 2017 roku osiągnięto poziom 20,04 %
 w 2018 roku osiągnięto poziom 33,54 %
 w 2019 roku osiągnięto poziom 28,80 %
 w 2020 roku osiągnięto poziom 34,63 %

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:
 w 2021 roku osiągnięto poziom 45,19 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
 w 2012 roku osiągnięto poziom 100 %
 w 2013 roku osiągnięto poziom 100 %
 w 2014 roku osiągnięto poziom 100 %
 w 2015 roku osiągnięto poziom 98 %
 w 2016 roku osiągnięto poziom 92,11 %
 w 2017 roku osiągnięto poziom 85,23 %
 w 2018 roku osiągnięto poziom 83,76 %
 w 2019 roku osiągnięto poziom 99 %
 w 2020 roku osiągnięto poziom 98 %
 w 2021 roku osiągnięto poziom 99 %

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
 w 2012 roku osiągnięto poziom 79,17 %
 w 2013 roku osiągnięto poziom 26,40 %
 w 2014 roku osiągnięto poziom 18,96 %
 w 2015 roku osiągnięto poziom 24,34 %
 w 2016 roku osiągnięto poziom 28,02 %
 w 2017 roku osiągnięto poziom 26,49 %
 w 2018 roku osiągnięto poziom 18,72 %
 w 2019 roku osiągnięto poziom 31,32 %
 w 2020 roku osiągnięto poziom 38,96 %
 w 2021 roku osiągnięto poziom 32,10 %

Mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 jest czynny dwa dni w tygodniu: poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.30 oraz piątek w godzinach od 8.00 do 14.30
Przyjmuje odpady:
 tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
 szkło;
 papier i tekturę;
 odpady zielone;
 przeterminowane leki;
 chemikalia zużyte baterie i akumulatory;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 zużyte opony;
 popiół;
 odpady budowlane i rozbiórkowe;
 tekstylia i odzież.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedsiębiorstwem, które będzie odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Saniko” sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych odbiera:
 Kar-Sur, Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie, tel. (52) 525 69 76;
 Eko-Recykling Łuctrans Józef Sawosz, ul. Kwiatowa 15, 86-010 Koronowo, tel. 668 177 291, (52) 382 29 88.
 Stena Recykling, ul. Przemysłowa 10D, 85-758 Bydgoszcz, tel. (52) 325 69 00, 724 000 404;

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii powstających w gospodarstwach rolnych odbiera:
 VIK Sp. z o.o., Sp. k., Radomice 49A, 87-600 Lipno, tel. 502 207 508; – Ventus Sp. z o.o., ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 532 468 148; – Zakład przetwarzania odpadów rolniczych
 EKO-OPAS, Łukasz Opasik, ul. Spółdzielcza 10, 87-800 Włocławek, tel. 600 057 302;
 Rom-Stal Roman Nawlicki, ul. Kruszyńska 5, 87-800 Włocławek, tel. 506 178 387; Informacja o adresach punktów zbierania odpadów opon powstających w gospodarstwach rolnych odbiera:
 Grupa Recykl S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, tel.: (61) 281 06 11.

Opony rolnicze można oddawać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Wszystkie odsłony: 3429 , odsłony dziś: 4
Zamknij