Nr konta do wpłat

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:
•    w Urzędzie Miejskim
•    na konto: Gmina Lubień Kujawski Bank Spółdzielczy w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim,
nr konta 82 9557 1029 0400 3186 2000 0020

Wszystkie odsłony: 3667 , odsłony dziś: 3
Zamknij