Projekt pn. „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 złożony w ramach: Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego,  Poddziałanie 08.04.01 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, uzyskał pozytywną ocenę.

17 października 2018 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu. W ten sposób Gmina Lubień Kujawski zyskała środki na bieżące funkcjonowanie żłobka przez okres dwóch lat. W tym czasie rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z pobytem dziecka, tylko pokrywają koszt wyżywienia.

Wartość projektu: 946 995,50 zł;

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 804 946,17 zł.

Wkład własny: 142 049,33 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

– osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia

ponadto

– osoba pracująca, w tym na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i wychowawczym

lub

– osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się w Centrum Kultury, przy ulicy Wojska Polskiego 22.
Data spotkania: 16 marca. Godzina spotkania: 15.00

Do żłobka przyjętych zostanie 30 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci
w żłobku przez okres dwóch lat – począwszy od 01.06.2019r.

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia 30 osób (30K) pełniących funkcje opiekuńcze poprzez wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 dzięki utworzeniu Żłobka – 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubień Kujawski
w okresie 01.06.2019r. – 31.05.2021r.

Grupa docelowa projektu to:

* 7K bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy

* 23K pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3

Planowane efekty projektu to:

 • utworzenie pierwszego Żłobka (30 miejsc) na terenie Gminy Lubień Kujawski,
  w terminie od 01.06.2019r.
 • pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania przez 24 miesiące (01.06.2019r. – 31.05.2021r.)
 • świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 30 dzieci przez 24 miesiące (01.06.2019r. – 31.05.2021r.)
 • wsparcie 30 osób: pracujących, tych, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz pozostających bez pracy, które znalazły/poszukują zatrudnienia.

Rekrutacja rozpocznie się 16.03.2019r. i trwała będzie do 19.04.2019r.

Za rekrutację odpowiedzialny jest Koordynator Projektu. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu, w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr. ……….. . Więcej informacji pod numerem telefonu: …………. 

Do udziału w projekcie kwalifikują się osoby spełniające poniższe warunki:

 • Kryteria formalne:
 • posiadające dziecko w wieku od ukończonego 20 tygodnia życia do 3 roku życia – formularz zgłoszeniowy,
 • zamieszkujące, zatrudnione bądź pobierające naukę na terenie Gminy Lubień Kujawski – oświadczenie,
 • posiadające status na rynku pracy:
 • osoby pracującej (zaświadczenie z CEIDG lub KRS, zaświadczenie pracodawcy);
 • osoby pozostającej bez pracy, opiekującej się dzieckiem do lat 3 (oświadczenie uczestnika);
 • osoby bezrobotnej, opiekującej się dzieckiem do lat 3 (zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej, oświadczenie uczestnika);
 • osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (oświadczenie uczestnika, zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, poświadczenie pracodawcy);
 • osoby przebywającej na urlopie wychowawczym (oświadczenie pracownika, zaświadczenie o urlopie wychowawczym, poświadczenie pracodawcy).

Kryteria merytoryczne, dodatkowo punktowane:

1) osoby z niepełnosprawnościami (weryfikacja na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności) – 20 pkt. – gdy niepełnosprawność dotyczy dziecka, 5 pkt. – gdy niepełnosprawność dotyczy rodzica

2) osoby z rodzin wielodzietnych – 20 pkt.

3) osoby samotnie wychowujące dzieci (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka) – 5 pkt.

4) młody wiek rodzica, tj. poniżej 25 roku życia (osobom młodym z przerwą spowodowaną macierzyństwem jest trudniej wrócić na rynek pracy ze względu na stosunkowo krótką karierę zawodową) – 5 pkt.

5) dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r.
o pomocy społecznej (potwierdzenie pobierania zasiłku) – 5 pkt.

Powstanie ostateczna lista uczestników, która obejmie 30 osób (30K). Powstanie również
lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą rekrutowane do projektu
w przypadku, gdy uczestnicy projektu zrezygnują z udziału w projekcie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz Zgłoszeniowy dla uczestnika
  1. Deklaracja udziału
  1. Oświadczenie uczestnika projektu – przetwarzanie danych osobowych
  1. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie
Wszystkie odsłony: 733 , odsłony dziś: 1

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij