„Bonus frekwencyjny” dla kół gospodyń wiejskich w pytaniach i odpowiedziach

Środki wypłacane bez wniosku i brak konieczności wnoszenia wkładu własnego i brak obowiązku sprawozdawczości z wykorzystania pieniędzy – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniło zasady wypłaty tzw. „bonusu frekwencyjnego” dla kół gospodyń wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na poselską interpelację wyjaśniło najważniejsze zasady wypłaty tzw. „bonusu frekwencyjnego” dla kół gospodyń wiejskich. Chodzi o wypłatę środków dla KGW, których siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc. 

Zgodnie z wydanym przez Radę Ministrów rozporządzeniem, wysokość wsparcia to iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze danej gminy. Kwota zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół. Aby otrzymać środki, KGW nie muszą składać żadnych wniosków. Nie ma też obowiązku rozliczania dotacji. 

Środki na konta KGW mają trafić do 30 czerwca 2024 r. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę dofinansowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy w ramach tzw. „bonusu frekwencyjnego” środki finansowe zostaną przekazane do gmin, które spełniły warunki? Jeśli tak, to kiedy. Jeśli nie, to proszę o podanie przyczyn odstąpienia od wypłaty.

Zgodnie z przepisami § 13zzk rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) Agencja ta w 2024 r. będzie udzielać pomoc kołom gospodyń wiejskich wpisanym do dnia 15 października 2023 r. do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc.. Zgodnie z powyższymi przepisami pomoc zostanie wypłacona do dnia 30 czerwca 2024 r.

2. Czy wypłata środków będzie następowała z urzędu z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub innego organu administracji rządowej? Czy też konieczne będzie złożenie wniosku o wypłatę?

Zgodnie z § 13zzk ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc będzie udzielana z urzędu.

3. Czy wypłata środków będzie uzależniona od zadeklarowania przez samorządy gmin wkładu własnego? Jeśli tak to w jakiej wysokości.

Wypłata środków nie będzie uzależniona od zadeklarowania przez samorządy gmin wkładu własnego.

4. Czy KPRM lub inny organ administracji rządowej prowadzi prace nad sformalizowaniem i ujęciem w ramach prawnych procesu przyznawania i wypłaty środków w ramach „bonusu frekwencyjnego”?

Pomoc dla KGW regulują wspomniane w powyższych pytaniach przepisy § 13zzk rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.)

5. Czy środki będą wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy gminy, czy może bezpośrednio do OSP lub KGW? Jeśli będą wypłacane gminom to czy będą one stanowić dochody bieżące czy dochody majątkowe w budżecie jednostek samorządu terytorialnego?

Zgodnie z § 13zzk ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc – w odniesieniu do KGW będzie wypłacana do dnia 30 czerwca 2024 r. na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

6. Czy podmioty które otrzymają środki będą zobowiązane do jakiekolwiek sprawozdawczości z wydanych środków?

Przepisy § 13zzk rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie przewidują sporządzania sprawozdawczości z wydatkowania otrzymanej przez koła gospodyń pomocy.

Źródło: samorzad.pap.pl

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij