Ogłoszenie konkursu 4/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Nr konkursu LGD: 4/2020

Termin składania wniosków: od dnia 11 stycznia 2021 r.  do dnia 29.01.2021 r. do godz.14:00

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul Sikorskiego 12 ,  87-850 Choceń. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Pełna treść ogłoszenia

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie pomocy.xlsx

1. Wniosek o przyznanie pomocy pdf..pdf

2. Instrukcja wypełniania wniosku.pdf

3. Wniosek o płatność.pdf

3. Wniosek o płatność.xlsx

4. Instrukcja wypełnbiania wniosku o płatność pdf..pdf

5. Umowa o przyzanie pomocy pdf..pd

5a Zał. nr 1 do umowyo przyznanie pomocy pdf..pdf

5b Zał. nr 2 do umowy o przyznanie pomocy.pdf

5c. Zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy.pdf

5d. zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy.pdf

6. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.pdf

7. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.pdf

8. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.pdf

9. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW).pdf

10. Oświadczenie w zakresie zastosowania w ramach realizacji operacji rozwiązań sprzyjających ochronnie środowiska i klimatu.docx

11. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD.docx

12. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych.docx

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij