Ogłoszenie – XXIX Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Dnia 19 listopada 2021 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXVIII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.
 6. Uchwała w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 7. Uchwała w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 8. Uchwała w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie  zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju części miejscowości na odrębną wieś.
 10. Uchwała w sprawie  rocznego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna”.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  zatwierdzenia i przyjęciu do realizacji wniosku o dofinansowanie  projektu pn. „Klub pracy – Aktywna Kamienna”.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości  gruntowych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 14. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 15. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego oraz istniejące zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo obrady Rady Miejskiej odbędą się bez udziału gości i publiczności. Prowadzona będzie transmisja obrad na kanale youtube.com Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij