Ogłoszenie – XXXII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Dnia 14 marca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

  I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 – 2038.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2022 rok.
 4. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski na 2022 rok.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.
 6. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2022 roku.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz Powiatem Włocławskim.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęciu do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Klub pracy – Aktywna Kamienna”.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenie bonifikaty.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 14. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 15. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego oraz istniejące zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo obrady Rady Miejskiej odbędą się bez udziału gości i publiczności. Prowadzona będzie transmisja obrad na kanale youtube.com Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

Wszystkie odsłony: 255 , odsłony dziś: 2

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij