Ogłoszenie – XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Dnia 24 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej
 2. Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez Radnego Roberta Kaczmarka wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2022r.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXXIII Sesji Rady Miejskiej
 5. Wybór sekretarza obrad
 6. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 – 2038.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
 8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego.
 9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji oraz jej składu osobowego.
 10. Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz ich składów osobowych.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenie bonifikaty.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 13. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Wszystkie odsłony: 140 , odsłony dziś: 1

Te wpisy mogą Cię również zainteresować..

Zamknij