• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DJI 0338

Kliknij aby powiększyć

 

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 11 lutego 2020r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr 11, godz. 11.00 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w m²

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

Kwota wadium
w zł

1.

232/171

921

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.400,00

2.140,00

2.

232/197

879

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.400,00

2.040,00

3.

232/198

881

WL1W/00062016/2

Kaliska

20.500,00

2.050,00

4.

232/205

915

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.300,00

2.130,00

5.

232/206

914

WL1W/00062016/2

Kaliska

21.200,00

2.120,00

6.

232/207

1118

WL1W/00062016/2

Kaliska

24.000,00

2.400,00

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny nieruchomości, doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 6 lutego 2020r. z określeniem w tytule przelewu numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób ich zagospodarowania: działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/57/2003 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 lipca 2003r., stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zgodnie z zapisem ww. planu miejscowego dla działek oznaczonych nr 232/205, 232/206, 232/207 obowiązująca linia zabudowy wynosi 30 m licząc od granicy terenu dróg gminnych oznaczonych symbolem planu 1KDL oraz 15 m licząc od granicy terenu dróg gminnych oznaczonych symbolem planu 5KDL. W dniu 10 października 2019 r. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr X/75/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie uwzględniał zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. w zakresie zmniejszenia obowiązującej linii zabudowy. 

W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 lub pod numerem telefonu 54 284 43 34 lub 54 284 43 52.

Link do przetargu na BIP --tutaj--

siedziba2W dniu 3 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „METERING” z siedzibą w miejscowości Buczek w ramach, której dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim zostaną dostarczone nowoczesne elektroniczne wodomierze oraz system radiowego ich odczytu. W ramach podpisanej umowy w ciągu dwóch lat na terenie całej gminy ZGKiM dokona wymiany wszystkich liczników wody oraz zamontuje odcinkowe pomiary przepływu wody na sieciach wodociągowych. Wdrożony system pozwoli na zdalny radiowy odczyt poboru wody bez potrzeby wizyty inkasenta, ale w głównej mierze ma ograniczyć niekontrolowany pobór wody w okresie letnim. Planuje się ze pierwsze liczniki mają być wymieniane od lutego br. zaczynając od miejscowości położonych najbliżej stacji uzdatniania wody.  

ck wosp2020

20191227 154255W piątek 27.12.2019 odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Nagród i Dyplomów uczestnikom oraz laureatom I edycji konkursu plastycznego „Straż Oczami Dziecka” organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną z Krzewia przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. Otrzymane nagrody, będące w pewnym sensie dodatkowymi prezentami na gwiazdkę sprawiły wiele radości wszystkim dzieciom. Ich fundatorami byli organizatorzy oraz firma Polcalc sp. z o. o. -  główny sponsor konkursu.

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Lubienia Kujawskiego – Marek Wiliński , prezes oddziału gminnego ZOSP RP -  Jacek Kosmalski oraz referent d/s. realizacji inwestycji obronnych, przeciwpożarowych i działalności gospodarczej- Aleksandra Wilińska.

Strażacy z Krzewia już teraz zachęcają wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym do udziału w kolejnej edycji.

 

bez tytulu f83e4
Numer naboru LGD: 2/2019/EFS/PG


Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,
b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Usługi wzajemnościowe , samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

 
Pełna treść ogłoszenia - pobierz
Załączniki:

 

bez tytulu f83e4
Numer naboru LGD: 1/2019/EFS/PG


Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

xiisesja2019W dniu 20 grudnia br. na posiedzeniu XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2020 rok. Planowane wydatki budżetu gminy w 2020 roku wyniosą ponad 41 mln zł. w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono ponad 11 mln zł. Głównymi kierunkami inwestycjami gminy w 2020 r. będą tradycyjnie inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być budowane m.in. w miejscowościach Beszyn, Kaczawka, Kaliska, Kanibród, Lubien Kujawski, Wola Dziankowska. Kontynuowane mają być inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zaplanowano także środki na rewitalizację Lubienia Kujawskiego oraz miejscowości Kamienna.  W budżecie gminy planuje się ponadto m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wydatki na fundusz sołecki. Po głosowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali radnym za zgodne uchwalenie budżetu gminy za wsparcie i wyrozumiałość okazaną w fazie uzgadniania projektu budżetu oraz wyrazili nadzieję na czynną współpracę przy realizacji zadań budżetowych.

 
 

bez tytulu f327b

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:RPKP.07.01.00-IZ.00-04-349/19
Numer konkursu nadany przez LGD: 10/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:


Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy LSR:
Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie LSR:
Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

220126 bZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni ścieków. Nasza sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego. Natomiast trafia do niej prawie wszystko, co się zmieści do odpływu – kapsle, puszki po napojach, patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie, a nawet części garderoby. Bardzo dużo szkód w oczyszczalniach wyrządzają małe, z pozoru nieszkodliwe patyczki higieniczne. Prowadzą do częstych awarii i wymuszają zatrzymywanie pracy urządzeń i ich czyszczenie.

 

Co powinno bezwzględnie trafiać do kosza:

 • włosy, nawilżone chusteczki, materiały opatrunkowe (igły), rajstopy, szmaty – bywają często przyczyną powstawania zatorów, gdyż łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury;

 • niedopałki papierosów, lekarstwa, farby oraz chemikalia i inne domowe środki czystości - zawarte w nich substancje chemiczne szkodą mikroflorze w oczyszczalni ścieków,

 • materiały budowlane - gruz, gips czy tynk opada na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,

 • tłuszcze i oleje - tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.