• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 12.09.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Czerwonyszlak

DSC 0368Dnia 3 września 2016 roku odbyło się uroczyste, po raz jedenasty, wręczenie przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego dyplomów i decyzji stypendialnych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Pan Marek Wiliński, przyznał na 2016/2017 rok 22 stypendia uzdolnionym uczniom naszej Gminy. Podniosła uroczystość odbyła się w Centrum Kultury w obecności Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej, Kierownika Referatu Oświaty, Dyrektorów szkół z naszego terenu,Dyrektora Centrum Kultury oraz Rodziców i Nauczycieli, którzy na co dzień pracują, wspierają i pomagają rozwijać talenty dzieci i młodzieży. 

W bieżącym roku stypendia otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa
1. Dominika Spychała - naukowe
2. Maria Duczek - naukowe
3. Paweł Matczak - naukowe
4. Martyna Lewandowska - naukowe
5. Alicja Deicka – artystyczne
6. Błażej Kotfas – artystyczne

Gimnazjum
1. Karolina Domagała - naukowe
2. Mateusz Szymczak - naukowe
3. Gabriela Gaza - naukowe
4. Weronika Andryjańczyk - naukowe
5. Martyna Szymańska - naukowe
6. Martyna Michalska - naukowe
7. Oliwia Jabłońska - naukowe
8. Alicja Sochaczewska - artystyczne
9. Kaja Sosnowska - artystyczne
10. Angelika Żychlewicz - artystyczne
11. Martyna Świerczyńska - sportowe

Szkoła Średnia
1. Katarzyna Szeluga - naukowe
2. Oliwia Szymczak - naukowe
3. Anita Hoffman - naukowe
4. Szymon Żakowiecki - artystyczne
5. Izabela Krajewska – artystyczne

Galeria zdjęć --tutaj--

komisjaoDnia 9 września 2016 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XV Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw miejscowości.

4. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Lubień Kujawski.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Lubieniu Kujawskim.

6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały.

7. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminy Lubień Kujawski.

8.Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Choceń w 2017 roku.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Chodecz w 2017 roku.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współdziałania z samorządem Gminy Choceń.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współdziałania z samorządem Gminy Chodecz

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

14. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

15. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

16. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

17. Interpelacje i zapytania Radnych.

18. Wolne wnioski, zapytania.

19. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

obraczkiPary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1966 roku.                              

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Lubień Kujawski. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 30 września 2016r.

Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Welcome to the jungle Druk

wojkujpomW odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 01 marca 2016 r. i trwał do dnia 15 kwietnia 2016 r.) wpłynęło 111 wniosków o przyznanie dotacji. Po weryfikacji formalnej 104 wnioski o przyznanie dotacji skierowano do oceny merytorycznej. W wyniku zakończenia oceny merytorycznej i zarekomendowaniu przez Komisję konkursową wniosków przeznaczonych do dofinansowania, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji oraz listę wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków 51 gmin otrzyma dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji na łączną kwotę dofinansowania 2 430 403,45 PLN.

Lista wszystkich złożonych wniosków o przyznanie dotacji w odpowiedzi na konkurs (pdf)

Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji (pdf)

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji (pdf)

Judyta Witkowska 3

tonsmeierW związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym informujemy, że wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubień Kujawski w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku będzie Firma Tönsmeier z Kutna.

Firma Tönsmeier z Kutna realizowała już wcześniej na terenie Gminy Lubień Kujawski usługę odbioru odpadów komunalnych tj. w okresie od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Cena zaoferowana za w/w usługę odbioru odpadów komunalnych kształtuje się na poziomie lat ubiegłych tym samym w okresie najbliższych dwóch lat nie przewiduje się zmian w stawkach opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nowy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rejonów można zobaczyć i pobrać --tutaj--