• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8575Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Aktualnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego, instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości prawie 0,9 mln zł jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, dyrektor szkoły Edward Kata oraz radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Andrzej Matusiak oraz Andrzej Sierakowski podczas wizytacji placu budowy.

zaproarimr

komisjaDnia 27 lutego 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXVII Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2018.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bagno.
 5. Uchwała w sprawie okręgów wyborczych.
 6. Uchwała w sprawie obwodów głosowania.
 7. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski.
 8. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 10. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn "„Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych”.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Wolne wnioski, zapytania.
 17. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że do 28 lutego 2018 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski. Dotacja pokrywa 100% kosztów  demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachu. Środki dotacji pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ciągu dwóch dotychczasowych lat trwania  programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski (tj. 2016,2017) zdemontowano z dachów łącznie ok. 65 ton oraz unieszkodliwiono łącznie ok. 253 ton azbestu.  

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek do pobrania --tutaj--

folk

Dom dzieckaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał oceny ofert w konkursie na finansowanie instytucji dziennych domów seniora w ramach programu „Senior+” 2018. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków jest projekt gminy Lubień Kujawski z kwotą przyznanego dofinansowania 300 tys. zł. z przeznaczeniem na utworzenie w Lubieniu Kujawskim Domu Seniora. Dom Seniora ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. Dom Seniora ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku. 
 
Wyniki naboru --tutaj--

 

przetargW dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 9.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż siana na terenie byłego lotniska w Kaliskach. Należność za zakupione siana płatna na miejscu.

 

 

turniejsiatk2018

Lista zapisów --tutaj--

Regulamin turnieju --tutaj--

27750212 1664642533582483 533085885048031326 n10 lutego 2018r. w ZS w Kłóbce odbyła się szkolna zabawa karnawałowa. Księżniczki, paw, żołnierze, Spidermen, strażak, Shrek, biedronka, czarodziejki, czarownice, a nawet śmierć... - wszyscy bawili się doskonale.

Galeria zdjęć --tutaj--

operetka2