• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 02.05.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuję, że w dniu 4 maja 2016r. w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nastąpi wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Stypendia wypłacane są dla uczniów z rodzin w których dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł . Stypendia wypłacane są na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r. poz.2156 z późn.zm.), oraz Uchwały nr XXIV/138/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 66, poz.1283).

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 28.04.2016 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 27.04.2016 r. (środa) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kaliskach

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 40/15, obręb Kaliska, Kw Nr WL1W/00043513/7.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,30 ha.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w m. Kaliska, na nieruchomości poniesiono nakłady na grunt stanowiące odrębną własność w kwocie 90.600,00 zł w postaci budynku mieszkalnego, gospodarczo-garażowego oraz elementów małej architektury.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w wypisie z ewidencji gruntów i budynków grunty orne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 29.600,00 zł.

6. Minimalne postąpienie: 300,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 40/15 położonej w miejscowości Kaliska.

8. Obciążenia i zobowiązania: brak.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości: Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie.

II Warunki przetargu:

1. Ograniczenia: w przetargu może wziąć udział właściciel nakładów poniesionych na gruncie, bądź osoby, które zobowiążą się do zwrotu tychże nakładów w kwocie 90.600,00 zł w przypadku, gdy przetarg wygrają.

2. Termin i miejsce przetargu: 31 maja 2016r. godz. 12.00.Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29, sala nr 11,

3. Wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w kwocie 2.960,00 zł na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 25 maja 2016 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są złożenia pisemnego oświadczenia (druk do pobrania w pokoju nr 2), że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń oraz do złożenia pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zwrotu nakładów poniesionych na grunt w kwocie 90.600,00 zł, w przypadku, gdy przetarg wygrają ( nie dotyczy właściciela nakładów). Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 27 maja 2016r.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2843089.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 26.04.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

       Przewodniczący

                           Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Już od początku maja w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim  ruszają zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapisy na nie odbywają się do piątku 29 kwietnia 2016 roku w Biurze Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 22 w Lubieniu Kujawskim.

 

 Oto one:

a) dzieci i młodzież:

 • karate tradycyjne – prowadzący sensei Tomasz Mojzyk 1 dan. Zajęcia we wtorek i czwartek, koszt 80 zł miesięcznie od osoby (druga osoba z tej samej rodziny 50 zł),
 • taneczne – prowadząca Magdalena Musielewicz; zajęcia w środę od 16:30,
 • zajęcia ogólnorozwojowe zapobiegające wadom postawy – prowadząca mgr Anna Czarniak; ilość i terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup,
 • plastyczne - koszt 10 zł miesięcznie od osoby; terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup wiekowych,
 • kuglarstwo – raz na dwa tygodnie;
 • gra na gitarze – prowadzący Sebastian Dogadalski; poniedziałek i środa; koszt 10 zł miesięcznie od osoby; grupy do czterech osób,
 • wokalne - koszt 10 zł miesięcznie od osoby; terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup wiekowych;

b) dorośli:

 • TBC, czyli Total Body Condition - połączenie ćwiczeń aerobowych ze wzmacniającymi, wykonywanymi w rytm muzyki przy użyciu m. in. mat, taśm i piłek, które modelują całe ciało; koszt 10 zł miesięcznie od osoby; terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup,
 • aerobik dla seniorów – koszt 10 zł miesięcznie od osoby; terminy zależne od ilości osób i utworzonych grup.

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych zajęć w Biurze Centrum Kultury lub pod numerem telefonu 54 284 31 59.