• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W minioną niedziele tj. 20 marca br. odbyło się ostatnie w gminie walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie. Wcześniej takie spotkania odbywały się już w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Morzycach, Lubieniu Kujawskim, Kłóbce oraz Kanibrodzie. Spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych były okazją do podsumowania działalności OSP w minionym roku oraz nakreślenia planów na lata przyszłe. Podczas spotkań dokonano także wyborów władz poszczególnych jednostek na nową kadencje. Dziękując ustępującym władzom życzymy sukcesów nowym. Poniżej prezentujemy składy osobowe poszczególnych Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dnia 24 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XII Sesji Rady Miejskiej

4. Wybór sekretarza obrad

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

2. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubień Kujawski.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 40/15 położonej w Kaliskach.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Rutkowice.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w m. Rzeżewo

6. Uchwała w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

7. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2022.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej – w jedną instytucję kultury.

10. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, zapytania.

15. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie przekazała nieodpłatnie Gminie Lubień Kujawski nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kamienna. W skład nieruchomości wchodzi budynek Świetlicy Środowiskowej oraz działka o powierzchni ok. pół hektara. Tym samym zakończyły się wieloletnie starania gminy o przejęcie nieruchomości wykorzystywanej przez lokalną społeczność na cele kulturalne. Przejecie nieruchomości było możliwe dzięki przychylności konserwatora zabytków, który zezwolił na wydzielenie przekazywanej działki z całości parku w Kamiennej oraz przychylności kierownictwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Szczególne jednak podziękowania za pomoc w przekazaniu gminie obiektu należą się kierownictwu Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku Panu Prezesowi Stanisławowi Spurtacz oraz Panu Wiceprezesowi Adamowi Macierewiczowi.  Gmina planuje przejęty majątek świetlicy włączyć w zasób powstającego w kwietniu br. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim a w najbliższych dwóch latach remont obiektu i zagospodarowanie działki przy wykorzystaniu środków unijnych.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż siana na terenie byłego lotniska w Kaliskach. Należność za zakupione siana płatna na miejscu.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.03.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: analiza pod względem bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

W dniu 13 marca 2016r (niedziela) w Izbicy Kujawskiej odbyły się XVIII Powiatowe Wystawy Stołów Wielkanocnych na Kujawach. Tak jak w latach ubiegłych wystawcami były reprezentacje gmin powiatu włocławskiego. Organizatorem wystawy był Samorząd Powiatu Włocławskiego oraz Samorząd Gminy Izbica Kujawska. Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z twórczością ludową. Po części artystycznej, wystawcom wręczono drobne upominki a zgromadzeni na wystawie goście przed degustacja złożyli sobie życzenia i podzielili się jajeczkiem.

Galeria zdjęć --tutaj--

W dniu 8 marca odbyły się Obchody Dnia Kobiet w Remizie OSP w Lubieniu Kujawskim zorganizowane przy udziale Burmistrza i Radnych naszego miasta. Każda z Pań otrzymała od radnych symbolicznego kwiatka. W części artystycznej występowały dzieci z Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej, młodzież i dzieci ze szkoły w Kłóbce oraz reprezentantka Studium Muzycznego z Włocławka Alicja Deicka. Na koniec przy wspólnym torcie Burmistrz wraz z Radnymi złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkich zgromadzonym Paniom.

Galeria zdjęć --tutaj--