• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 24 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XII Sesji Rady Miejskiej

4. Wybór sekretarza obrad

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

2. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubień Kujawski.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 40/15 położonej w Kaliskach.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Rutkowice.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w m. Rzeżewo

6. Uchwała w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

7. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2022.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej – w jedną instytucję kultury.

10. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, zapytania.

15. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie przekazała nieodpłatnie Gminie Lubień Kujawski nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kamienna. W skład nieruchomości wchodzi budynek Świetlicy Środowiskowej oraz działka o powierzchni ok. pół hektara. Tym samym zakończyły się wieloletnie starania gminy o przejęcie nieruchomości wykorzystywanej przez lokalną społeczność na cele kulturalne. Przejecie nieruchomości było możliwe dzięki przychylności konserwatora zabytków, który zezwolił na wydzielenie przekazywanej działki z całości parku w Kamiennej oraz przychylności kierownictwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Szczególne jednak podziękowania za pomoc w przekazaniu gminie obiektu należą się kierownictwu Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku Panu Prezesowi Stanisławowi Spurtacz oraz Panu Wiceprezesowi Adamowi Macierewiczowi.  Gmina planuje przejęty majątek świetlicy włączyć w zasób powstającego w kwietniu br. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim a w najbliższych dwóch latach remont obiektu i zagospodarowanie działki przy wykorzystaniu środków unijnych.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż siana na terenie byłego lotniska w Kaliskach. Należność za zakupione siana płatna na miejscu.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.03.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: analiza pod względem bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

W dniu 13 marca 2016r (niedziela) w Izbicy Kujawskiej odbyły się XVIII Powiatowe Wystawy Stołów Wielkanocnych na Kujawach. Tak jak w latach ubiegłych wystawcami były reprezentacje gmin powiatu włocławskiego. Organizatorem wystawy był Samorząd Powiatu Włocławskiego oraz Samorząd Gminy Izbica Kujawska. Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z twórczością ludową. Po części artystycznej, wystawcom wręczono drobne upominki a zgromadzeni na wystawie goście przed degustacja złożyli sobie życzenia i podzielili się jajeczkiem.

Galeria zdjęć --tutaj--

W dniu 8 marca odbyły się Obchody Dnia Kobiet w Remizie OSP w Lubieniu Kujawskim zorganizowane przy udziale Burmistrza i Radnych naszego miasta. Każda z Pań otrzymała od radnych symbolicznego kwiatka. W części artystycznej występowały dzieci z Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej, młodzież i dzieci ze szkoły w Kłóbce oraz reprezentantka Studium Muzycznego z Włocławka Alicja Deicka. Na koniec przy wspólnym torcie Burmistrz wraz z Radnymi złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkich zgromadzonym Paniom.

Galeria zdjęć --tutaj--

Stowarzyszenie  „Z drugiej strony”, w  porozumieniu  i w  ramach współpracy z „Biurem  dla obywatela” z Włocławka  i  tut. Ośrodka Kultury organizuje w dniu 17 marca, dwu – etapowe bezpłatne porady prawne.

I.  9.00 – 12.00 bezpłatne porady prawne dla wszystkich mieszkańców. Zapisy do dnia 15-go marca w Ośrodku Kultury i pod nr tel. 604 212 360

 

II. 12.00 - 15.00 porada prawna dla zainteresowanych dot. tzw. służebności przesyłu.

Informacje dodatkowe:  Jan Koralewski  - 604 212 360