• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 07.12.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

 

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

komendawojKomenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zaprasza na uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00.

 

 

15232226 606546242866061 7643151344955342582 n

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 06.12.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 1774  z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego odwołuje wyznaczony na dzień 2 grudnia 2016 r. na godz. 1100 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Miasto Lubień Kujawski, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 562/44 o powierzchni 0,0647 ha, objętej księgą wieczystą WL1W/00045108/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Przyczyną odwołania przetargu jest błędna interpretacja co do konieczności naliczenia podatku VAT, zgłoszona przez osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim (www.lubienkujawski.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim  oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Lubień Kujawski 01 grudnia 2016r. 

105e0arimrRolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wsparcie takie zostało uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 5.12.2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł  na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk,
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Dlatego też, aby ułatwić rolnikom ich przygotowanie ARiMR publikuje wzór wniosku wraz z załącznikami

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 30.11.2016 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

punktinfrmacyjny

komisjaWiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej informuje, że 29.11.2016 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosku.

Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Wojciechowska

komisjaoDnia 1 grudnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XVII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

6. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kłóbka.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubieniu Kujawskim.

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.

10. Uchwała w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Lubień Kujawski.

11. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych.

12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

15. Interpelacje i zapytania Radnych.

16. Wolne wnioski, zapytania.

17. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      Marek Małachowski