• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 21 marca 2016 roku w stołówce szkolnej ZPO w Lubieniu Kujawskim odbył się wyjątkowy koncert pod tytułem „Wiosenne przebudzenie”. Organizatorem było lokalne Stowarzyszenie Artystyczne „Amaltea”, które zaprosiło z tej okazji internacki zespół z Torunia INTERBAND, pod opieką Pana Łukasza Urbańskiego, który przygotował dwugodzinny repertuar. W wydarzeniu brało udział około stu osób, w tym:

 • Kazimierz Kaca – Starosta włocławski,
 • Marek Jaskulski – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Marek Wiliński – Burmistrz Miasta i Gminy Lubień Kujawski
 • radni miejscy z Lubienia Kujawskiego.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim partnerom tj. Internatowi ZSPS i VIII LO w Toruniu, Urzędowi Miejskiemu w Lubieniu Kujawskim, ZPO w Lubieniu Kujawskim oraz bibliotece publicznej w Lubieniu Kujawskim. Zdjęcia wykonała Katarzyna Seklecka.

Więcej zdjęć --tutaj--

Pięciu kandydatów złożyło swoje aplikacje na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Aplikacje złożono w odpowiedzi na ogłoszony przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego w dniu 8 marca br. nabór na to stanowisko. Osoba chcąca ubiegać się o stanowisko musiała posiadać m.in. wykształcenie wyższe oraz trzy letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto osoba przystępująca do naboru musiała przedstawić koncepcję funkcjonowania i rozwoju Centrum. Teraz wszystkie aplikacje zostaną ocenione formalnie a następnie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Nazwisko dyrektora Centrum poznamy najprawdopodobniej 4 kwietnia br. tj. w dniu oficjalnego rozpoczęcia działalności jednostki.

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim powstaje z połączenia Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim z Wiejską Świetlicą Środowiskową w Kamiennej, co rozpoczęto Uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia w/w instytucji kultury.

Połączenie Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej w jedna instytucje łączy się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury oraz upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowaniu  działalności kulturalnej.

Nowa instytucja będzie miejscem, gdzie opracowana zostanie wspólna polityka rozwoju kultury na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski.

W minioną niedziele tj. 20 marca br. odbyło się ostatnie w gminie walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie. Wcześniej takie spotkania odbywały się już w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Morzycach, Lubieniu Kujawskim, Kłóbce oraz Kanibrodzie. Spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych były okazją do podsumowania działalności OSP w minionym roku oraz nakreślenia planów na lata przyszłe. Podczas spotkań dokonano także wyborów władz poszczególnych jednostek na nową kadencje. Dziękując ustępującym władzom życzymy sukcesów nowym. Poniżej prezentujemy składy osobowe poszczególnych Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dnia 24 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XII Sesji Rady Miejskiej

4. Wybór sekretarza obrad

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

2. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubień Kujawski.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 40/15 położonej w Kaliskach.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Rutkowice.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w m. Rzeżewo

6. Uchwała w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

7. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2022.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej – w jedną instytucję kultury.

10. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, zapytania.

15. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie przekazała nieodpłatnie Gminie Lubień Kujawski nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kamienna. W skład nieruchomości wchodzi budynek Świetlicy Środowiskowej oraz działka o powierzchni ok. pół hektara. Tym samym zakończyły się wieloletnie starania gminy o przejęcie nieruchomości wykorzystywanej przez lokalną społeczność na cele kulturalne. Przejecie nieruchomości było możliwe dzięki przychylności konserwatora zabytków, który zezwolił na wydzielenie przekazywanej działki z całości parku w Kamiennej oraz przychylności kierownictwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Szczególne jednak podziękowania za pomoc w przekazaniu gminie obiektu należą się kierownictwu Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku Panu Prezesowi Stanisławowi Spurtacz oraz Panu Wiceprezesowi Adamowi Macierewiczowi.  Gmina planuje przejęty majątek świetlicy włączyć w zasób powstającego w kwietniu br. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim a w najbliższych dwóch latach remont obiektu i zagospodarowanie działki przy wykorzystaniu środków unijnych.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż siana na terenie byłego lotniska w Kaliskach. Należność za zakupione siana płatna na miejscu.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 16.03.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: analiza pod względem bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam