• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

osrodekzdrowia3Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona remont Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. W ramach zaplanowanych prac remontowych wykonana zostanie termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej, wymiana pokrycia dachowego oraz dobudowa wejścia do części mieszkalnej. W ramach remontu przewidziano także zmianę sposobu użytkowania I piętra oraz poddasza na lokale mieszkaniowe. Na I piętrze planuje się wydzielenie pięciu lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Wykonawcy zainteresowani zadaniem swoje oferty mogą składać do 20 lutego br. 

Więcej o ogłoszonym przetargu można przeczytać --tutaj--

ecol uniconW dniu 1 lutego br. zawarta została umowa na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka. Wykonawcą zadania został Zakład Produkcyjno-Handlowy "Melbud" Spółka jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc z Włocławka, który zobowiązał sie wykonać przewidziany zakres prac w ciągu 9 miesięcy. Koszt prac wyniesie ok 2 mln. zł.  Zadanie jest współfinansowane w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 5 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”.  Przypomnijmy, że oczyszczalnia zostanie wybudowana na działce zlokalizowanej przy rzece Lubieńce zakupionej przez gminę w 2016r.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 31.01.2017 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: sprawozdanie przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

ofertastatoil

dobra szkola1a 640x302Podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim zaplanowanej na dzień 27 stycznia br. podejmowana będzie uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęcie niniejszej uchwały oznacza w praktyce, że szkoły podstawowe w Kanibrodzie oraz w Kaliskach już od nowego roku szkolnego będą szkołami ośmioklasowymi tj. absolwenci klas szóstych szkół podstawowych rozpoczną naukę w klasie siódmej. Podobnie w przypadku zespołów szkół w Kłóbce oraz w Lubieniu Kujawskim absolwenci klas szóstych szkół podstawowych rozpoczną naukę w klasie siódmej tym samym nie będzie naboru do klas pierwszych gimnazjum. Gimnazja będą stopniowo wygaszane przez najbliższe dwa lata. Wdrażana reforma rodzi wiele pytań, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami --tutaj--

mapa drogowa mat. prasowy

Dnia 27 stycznia 2017 roku (piątek) o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1. Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XIX Sesji Rady Miejskiej.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2017.

2. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

3. Uchwała w sprawie ustalenia warunków korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z nich.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2017 rok.

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

7. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Wolne wnioski, zapytania.

12. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

1Cała społeczność uczniowska i grono pedagogiczne z Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim obchodziła 72 rocznicę wyzwolenia Lubienia Kujawskiego spod okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Podczas specjalnie przygotowanej akademii została przedstawiona prezentacja multimedialna o historii Lubienia Kujawskiego, która była przeplatana pieśniami patriotycznymi w wykonaniu gimnazjalnego zespołu wokalnego pod kierunkiem Pani Alicji Sadowskiej. Ponadto wystąpił chór nauczycieli ZPO, który m. in. odśpiewał na koniec „Hymn Lubienia Kujawskiego”. Celem tych obchodów było kultywowanie pamięci historycznej i tradycji „małej ojczyzny” oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że miejsce z którego pochodzą też posiada swoją piękną, nieznaną historię!

Galeria zdjęć --tutaj--

fundusz soecki2W dniu 18 stycznia br. Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na dostawę kamienia w ramach Funduszu Sołeckiego.  Na oferty w postępowaniu czekamy do 26 stycznia br. W ramach zamówienia planuje się zakup kamienia na potrzeby utwardzenia dróg gruntowych za kwotę ponad 300 tys. zł. w sołectwach, które wyraziły potrzebę zakupu kamienia podczas spotkań organizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2017 roku po raz drugi w historii gmina kupuje kamień w ramach Funduszu Sołeckiego. Pierwszy raz gmina kupowała kamień w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku. Korzyścią tego typu zakupów jest 30% dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która powoduje, że do zakupu kamienia otrzymamy dofinansowanie w wysokości ponad 90 tys. zł. za 2017 rok i ponad 75 tys zł za 2016 rok.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

Więcej o funduszu sołeckim w Gminie Lubień Kujawski --tutaj--

16114941 978254955639712 6970457276583597063 n